Autyzm,upośledzenie

Oferta:

1.Określenie predyspozycji zawodowych uczniów, również z upośledzeniem umysłowym oraz diagnoza i doradztwo pedagogiczne dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli, co trzeba wiedzieć, aby możliwie najtrafniej wybrać dla siebie zawód.

Dla dzieci i młodzieży rodziców:
☺ poznanie własnych zainteresowań, uzdolnień, cech charakteru, swojego stanu fizycznego
i zdrowotnego;
☺ zorientowanie się, na czym polega praca w danym zawodzie i jakie wymagania stawia się
kandydatowi;
☺ zdobycie niezbędnych informacji o drogach prowadzących do wybranego zawodu;
☺ pozyskanie informacji o możliwościach zatrudnienia w danym zawodzie;
☺ udzielenie specjalistycznej pomocy uczniom z przeciwwskazaniami zdrowotnymi, co do
wyboru zawodu.

Dla rodziców:

☺ doradztwo i konsultacja w zakresie wyboru dalszego kształcenia przez ich dzieci;
☺ udostępnianie informacji o zawodach i ścieżkach edukacyjnych, typach szkół
ponadgimnazjalnych i sieci szkolnictwa na poziomie lokalnym.

Dla nauczycieli:

☺ organizowanie warsztatowych zajęć aktywizujących uczniów do wyboru zawodu na
poziomie szkoły podstawowej oraz gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej;
☺ udzielanie pomocy szkołom w procesie przygotowania uczniów do wyboru zawodu

i kierunku dalszego kształcenia poprzez udzielanie wsparcia metorycznego nauczycielom
zajmującym się orientacją zawodową na terenie danej szkoły;
☺ udział w prelekcjach i spotkaniach z rodzicami na terenie szkoły.

2. Specjalistyczna diagnoza oraz indywidualna terapia pedagogiczna dzieci i młodzieży
z trudnościami w nauce wynikająca np. z obniżenia intelektualnego, czy deficytów
w zakresie funkcji percepcyjno-wykonawczych niezbędnych w nauce czytania,
pisania i liczenia, barku stymulacji ze strony środowiska rodzinnego, problemów ze
zdrowiem, osłabienia sfery motywacyjnej, bądź braków programowych, które
utrudniają pracę na bieżącym materiale szkolnym.

( istnieje możliwość dojazdu do domu rodzinnego dziecka)

Dla dziecka:
☺ kompleksowa diagnoza pedagogiczna;
☺ indywidualna i grupowa terapia pedagogiczna.

Dla rodziców:

☺ doradztwo i konsultacja w zakresie stymulacji i pracy z dzieckiem na terenie domu.

Dla nauczycieli:
☺ udział w prelekcjach i spotkaniach z rodzicami na terenie przedszkola i szkoły;
☺ wsparcie merytoryczne dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych;
☺ pomoc w konstruowaniu indywidualnych planów pracy z dzieckiem oraz programów
terapeutycznych.
☺ szkolenie Rad Pedagogicznych.

3. Porady dla rodziców dzieci z uszkodzonym wzrokiem i słuchem oraz
opóźnieniem intelektualnym, jak prawidłowo funkcjonować na terenie
szkoły, domu i w grupie rówieśniczej.

4. Wspomaganie rozwoju małego dziecka.
( istnieje możliwość dojazdu do domu rodzinnego dziecka)

Dla dziecka:
☺ kompleksowa diagnoza pedagogiczna;
☺ indywidualna terapia pedagogiczna.

Dla rodziców:

☺ doradztwo i konsultacja w zakresie stymulacji i pracy z dzieckiem na terenie domu.

Dla nauczycieli:
☺ udział w prelekcjach i spotkaniach z rodzicami na terenie przedszkola i szkoły;
☺ wsparcie merytoryczne dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych zajmujących się
wspomaganiem małego dziecka;

☺ szkolenie Rad Pedagogicznych w tym zakresie.

5. Dojrzałość szkolna dziecka.
( istnieje możliwość dojazdu do domu rodzinnego dziecka)

Dla dziecka:
☺ kompleksowa diagnoza pedagogiczna;
☺ indywidualna terapia pedagogiczna.

Dla rodziców:

☺ doradztwo i konsultacja w zakresie stymulacji i pracy z dzieckiem na terenie domu.

Dla nauczycieli:
☺ udział w prelekcjach i spotkaniach z rodzicami na terenie przedszkola i szkoły;
☺ wsparcie merytoryczne dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych zajmujących się
dojrzałością szkolną dziecka;
☺ szkolenie Rad Pedagogicznych.

6. Ustalenie lateralizacji.

( istnieje możliwość dojazdu do domu rodzinnego dziecka)

Dla dziecka:
☺ kompleksowa diagnoza pedagogiczna;
☺ indywidualna terapia pedagogiczna.

Dla rodziców:

doradztwo i konsultacja w zakresie stymulacji i pracy z dzieckiem na terenie domu.

Dla nauczycieli:
☺ udział w prelekcjach i spotkaniach z rodzicami na terenie przedszkola i szkoły;
☺ wsparcie merytoryczne dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych;
dojrzałością szkolną dziecka;
☺ szkolenie Rad Pedagogicznych.

7. Dysleksja rozwojowa.
( istnieje możliwość dojazdu do domu rodzinnego dziecka)

Dla dziecka:

☺ kompleksowa diagnoza pedagogiczna;
☺ indywidualna terapia pedagogiczna.

Dla rodziców:

☺ doradztwo i konsultacja w zakresie stymulacji i pracy z dzieckiem na terenie domu.

Dla nauczycieli:

☺ udział w prelekcjach i spotkaniach z rodzicami na terenie przedszkola i szkoły;
☺ wsparcie merytoryczne dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych;
☺ szkolenie Rad Pedagogicznych.

8. Terapia pedagogiczna dzieci autystycznych.
( istnieje możliwość dojazdu do domu rodzinnego dziecka)


Dla dziecka:

☺ diagnoza pedagogiczna;
☺ indywidualna terapia pedagogiczna.

Dla rodziców:

☺ doradztwo i konsultacja w zakresie stymulacji i pracy z dzieckiem na terenie domu.

Dla nauczycieli:
☺ udział w prelekcjach i spotkaniach z rodzicami na terenie przedszkola i szkoły;
☺ wsparcie merytoryczne dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych.;
☺ szkolenie Rad Pedagogicznych.

9. Indywidualna i grupowa terapia pedagogiczna dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania i emocji.

Ponadto:
Istnieje także możliwość dojazdu pedagoga do domu rodzinnego dziecka z różnymi schorzeniami zdrowotnymi (np. dziecięce porażenie mózgowe, silne alergie, upośledzenie umysłowe, również ze sprzężeniami, autyzm).

Leave us a Message