Nasza Poradnia wydaje opinie w różnych sprawach dotyczących wychowania i edukacji, między innymi w sprawie:
• wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
• odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego
• spełniania przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną forma wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego / obowiązku nauki poza szkołą
• zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego
• objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej
• opinię o specyficznych trudnościach w uczeniu się ( dysleksji)
• dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia
• udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki
• przyjęcia ucznia Gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy
• przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej kandydata z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia
• udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianych, którzy nie ukończyli Gimnazjum, osób nie mających 16 lat, które ukończyły Gimnazjum, oraz osób nie mających 16 lat, które nie ukończyły Gimnazjum, w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu
• opinia dotycząca braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych
• objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu.
• objęcia ucznia/wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole lub placówce.

*ustalenie lateralizacji

. Diagnoza zaburzeń rozwoju artykulacji, w tym:
• dyslalii: zastępowanie głosek przez inne, opuszczanie głosek, zniekształcenia głosek
o sygamtyzm (nieprawidłowa wymowa głosek s,z,c,dz,sz,rz,cz,dż,ś,ź,ć,dź)
o rotacyzm (nieprawidłowa wymowa głoski r)
o wymowa bezdźwięczna (trudności z wymawianiem głosek dźwięcznych b,d,g,dz,dż,dź,w,z,ż,ź)
o kappacyzm i gammacyzm (trudności w realizacji głoski k,g)
o lambdacyzm (deformacja głoski l)
• dysglosji
• rozwojowej dyspraksji oralnej
• zaburzenia słuchu fonemowego i fonetycznego
Diagnoza rozwoju mowy osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Diagnoza mowy dziecka ze spektrum autyzmu.
Diagnoza logopedyczna w przebiegu chorób neurologicznych:
• afazji
• dyzartrii
Diagnoza niepłynności mówienia:
• jąkanie
• giełkot (mowa bezładna)


Komentarze

    Archiwum

    Licznik

    Liczniki na stonę