Poradnia działa na podstawie przepisów:

• Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie przepisów wykonawczych tej Ustawy – po zmianach wynikających z Ustawy z dn. 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 56, poz. 458) poradnie niepubliczne uprawnione są do wydawania opinii w sprawie:
• przyspieszenia obowiązku szkolnego dla dzieci, które wcześniej osiągnęły gotowość szkolną (art. 16 ust. 2)
• wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w wieku 0-7 lat (art. 71b ust. 3a)
Ustawa uprawnia ponadto poradnie niepubliczne do prowadzenia zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (art. 71b ust. 2a).
• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 czerwca 1993 roku w sprawie organizacji zasad działania publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. Nr 67, poz. 322)
• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1869).”
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U.z 2007 r. nr 83 poz. 562) – opinie w sprawie:
• dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia, jego potrzeb edukacyjnych i rozwojowych (§ 6 ust. 1a) – dla dzieci z różnego rodzaju trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami rozwojowymi, np. dysleksja, dyskalkulia, ADHD, obniżone możliwości intelektualne, nerwica
• indywidualizowania przez nauczycieli pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia (§ 6 ust. 1) – dla dzieci z różnego rodzaju trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami rozwojowymi, np. dysleksja, dyskalkulia, ADHD, obniżone możliwości intelektualne, nerwica
• wpływu zaburzeń lub odchyleń rozwojowych na zachowanie ucznia (§ 15 ust. 6) – dla potrzeb ustalania ocen klasyfikacyjnych z zachowania dla dzieci, których trudności rozwojowe (np. ADHD) uniemożliwiają pełne sprostanie wymaganiom
• zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją z nauki drugiego języka obcego(§10 ust. 1),
• dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu kończącego szkołę podstawową i egzaminu gimnazjalnego do indywidualnych potrzeb ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksją, dysortografią, dysgrafią) (§37 ust. 1)
• dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego do indywidualnych potrzeb ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (§59 ust. 1)
• dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu zawodowego do indywidualnych potrzeb ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (§105 ust. 1)

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1487) – opinie w sprawie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce dla dzieci, które potrzebują np. dodatkowych zajęć wyrównawczych, terapeutycznych albo innej formy opieki psychologicznej lub pedagogicznej ze strony szkoły.


Komentarze

    Archiwum

    Licznik

    Liczniki na stonę