Zespół ADHD i Aspergera

Dla dzieci i młodzieży:

Diagnoza i terapia zaburzeń ogólnorozwojowych (ADHD, Zespołu Aspergera):
Diagnoza różnicowa w celu wykluczenia chorób somatycznych, w tym epilepsji, silnych alergii itp.;
Kierowanie pacjentów na dodatkowe badania specjalistyczne;
Terapia indywidualna i rodzinna ADHD;
Terapia indywidualna i rodzinna ZA;
Terapia zaburzeń lękowych i fobii u dzieci i młodzieży;
Terapia fobii szkolnej i stresu szkolnego;
Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży z trudnościami w zachowaniu i okazywaniu emocji;
Poradnictwo zawodowe dla młodzieży.

Dla rodziców:

Grupy wsparcia dla Rodziców dzieci z nadpobudliwością psychoruchową(ADHD):
Cotygodniowe spotkania dla grupy Rodziców dzieci z nadpobudliwością; celem spotkań jest wymiana doświadczeń i spostrzeżeń Rodziców, którzy o swych dzieciach wiedzą najwięcej i jako Rodzice dzieci z podobnymi problemami stanowią dla siebie najskuteczniejsze wsparcie. Z wypowiedzi Rodzica: (…) Zaczynam powoli się wypalać. Mamy jeszcze dwójkę dzieci. Polecicie mi jakieś miejsce (…), gdzie spokojnie będę mogła spotkać się z takimi „błogosławionymi” jak ja rodzicami”.

Warsztat dla ojców dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD): Czy moje dziecko jest podobne do mnie?
Warsztat dla ojców mający na celu dostarczenie ojcom nadpobudliwych dzieci wiedzy dotyczącej samego zaburzenia oraz strategii radzenia sobie z trudnymi zachowaniami w domu. Szczególny nacisk położony jest na oswojenie się z sytuacją problemową i zaakceptowanie odmiennego i niejednokrotnie trudnego zachowania swojego dziecka.

Konsultacje dla Rodziców w związku z trudnościami wychowawczymi – trudne dziecko w domu;

Indywidualny i grupowy trening umiejętności wychowawczych dla Rodziców; spotkania warsztatowe przeznaczone dla Rodziców zgłaszających problemy wychowawcze ze swoimi dziećmi

Pomoc w przypadku kryzysów rodzinnych związanych ze zdiagnozowaniem zaburzenia lub choroby somatycznej u dziecka; konsultacje mające na celu wsparcie Rodziców w obliczu trudności

Dla nauczycieli:

Badania przesiewowe – oferta dla szkół podstawowych

Badania przesiewowe w celu wczesnego wychwycenia symptomów nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci oraz innych symptomów wskazujących na zaburzenia rozwojowe, trudności w nauce, trudności w zachowaniu czy zaburzenia w sferze reagowania i emocji.
Badania przesiewowe przeprowadzone przez specjalistę pozwolą na wczesne wykrycie nieprawidłowości oraz podjęcie odpowiednich środków i oddziaływań terapeutyczno – wychowawczych.
W ustalonym wcześniej terminie specjalista pojawi się placówkę i przeprowadzi badanie, na które złożą się: obserwacja dzieci podczas zajęć lekcyjnych, wywiad z wychowawcą i nauczycielami prowadzącymi, analiza wytworów dzieci.
Wymagana zgoda rodziców na badanie w szkole.

Warsztaty dla kadry pedagogicznej szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych:

Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci – jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami.
Zespół Aspergera – jak rozpoznawać, jak pracować?
Uczeń z problemami emocjonalnymi i trudnościami w zachowaniu – co może zrobić nauczyciel?
Skąd się bierze fobia szkolna, jak sobie z nią radzić?
Bunt nastolatka – jak mądrze przetrwać trudne chwile w szkole?
Uczeń z epilepsją – co nauczyciel wiedzieć powinien?

Stała współpraca z przedszkolami i szkołami:

w przypadku uczniów sprawiających trudności wychowawcze
w przypadku uczniów, u których zdiagnozowano zaburzenia ogólnorozwojowe

Leave us a Message