Zasady pomocy

ZASADY PROWADZENIA POMOCY ZAWARTE POMIĘDZY:
CZĘSTOCHOWSKIM CENTRUM DIAGNOZY I TERAPII
REPREZENTOWANE PRZEZ :

……………………………………………………. a
…………………………………………………………………………………..
• W Gabinecie przyjmowane są osoby przychodzące z własnej inicjatywy, a także skierowane przez lekarzy i innych specjalistów.
• Konsultacje i psychoterapia są odpłatne – koszt pojedynczej sesji wynosi ……….. zł. Płatność następuje bezpośrednio po zakończeniu sesji( spotkania).
• Podwyższanie opłat jest zapowiadane z miesięcznym wyprzedzeniem.
• Konsultacja i poszczególne sesje trwają do ………… min. Czas trwania całej psychoterapii lub cyklu konsultacji jest uzgadniany indywidualnie.
• W przypadku spóźnienia lub nieobecności płaci się za całą sesję i nie jest ona przedłużana.
Pacjent , który nie wywiązuje się z płatności po sesji , zobowiązany jest do uiszczania opłat za sesję w formie przedpłaty za następne wizyty
• Sesje odbywają się raz w tygodniu, chyba, że prowadzący uzna, że potrzebna jest inna częstotliwość.
• Jeżeli pacjent odwoła pierwszą lub kolejną z umówionych sesji później niż 24 godziny przed spotkaniem, jest on zobowiązany do uiszczenia opłaty za spotkanie. O terminie odwołanej sesji można rozmawiać telefonicznie.
• Pomiędzy sesjami można w nagłych, kryzysowych sytuacjach dzwonić do prowadzącego.
• Rozmowa telefoniczna nie zastępuje psychoterapii.
• Prowadzący uprzedza pacjenta o planowanych przerwach w spotkaniach.
• Jeżeli prowadzący w trakcie spotkań uzna za konieczne konsultację z lekarzem psychiatrą( innym specjalistą) , pacjent zobowiązuje się zastosować do zaleceń.
• Prowadzący jest zobowiązany do zachowania tajemnicy wszystkich informacji pochodzących ze spotkań , a także samego faktu korzystania przez klienta z pomocy, wobec osób trzecich, np. rodziny, osób postronnych. Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta lub osób trzecich, albo sytuacje określone prawem. Współpracując z innymi specjalistami udzielającymi innych form pomocy np. psychiatrą udostępnia się tylko niezbędne informacje, za wiedzą pacjenta.
• Aby terapeuta mógł skutecznie pomagać, pacjent powinien informować go na bieżąco o swoich przeżyciach i znaczących faktach ze swojego życia.

Cele spotkań:

Dodaj komentarz