Szkolenia dla instytucji państwowych (urzędów), stowarzyszeń, młodzieżówek, lokalnych działaczy samorządowych, organizacji pozarządowych

 • Sztuka prezentacji
 • Prowadzenie zebrań z pracownikami
 • Style kierowania
 • Modelowanie zachowań i postaw podwładnych
 • Zarządzanie stresem
 • Mistrzowskie przywództwo – szkolenie dla liderów
 • Seminarium indywidualnej pracy z klientem.

TRENING INTERPERSONALNY ANALIZA WŁASNA W GRUPIE

 • Warsztat komunikacji
 • Warsztat asertywności
 • Warsztat antystresowy
 • Techniki terapeutyczne
 • Praca z przemocą, agresją
 • Praca z psychomanipulacją
 • Trening twórczości
 • Trening wrażliwości
 • Trening relaksacyjny
 • Techniki szybkiego uczenia się i zapamiętywania
 • Techniki szybkiego czytania

Tematyka, ramy czasowe jak również miejsce dostosowujemy do potrzeb klienta. Szczegółowe informacje można uzyskać e-mail: szkolenie@zespolpip.pl

Szkolenia dla nauczycieli, wychowawców w placówkach oświatowych, psychologów,pedagogów, opiekunów świetlic terapeutycznych, ognisk, burs, pracowników socjalnych, lekarzy, pielęgniarek, studentów, rodziców, małżeństw, uczniów szkół średnich oraz wszystkich zainteresowanych

Tematyka, ramy czasowe jak również miejsce dostosowujemy do potrzeb klienta.

Cykl „pierwsza praca”

 • Rozmowa kwalifikacyjna
 • List motywacyjny
 • Sztuka prezentacji
 • Asertywność

Asertywność:

 • Obrona swoich praw.
 • Asertywne mówienie o swoich zaletach i wadach.
 • Asertywne przyjmowanie ocen.
 • Asertywne reagowanie na pochwały.
 • Asertywne reagowanie na krytykę i atak.
 • Wyrażanie uczuć pozytywnych.
 • Wyrażanie uczuć negatywnych.
 • Asertywne słuchanie.
 • Asertywnosc w kontakcie z samym sobą.

Zarządzanie czasem
Sztuka prezentacji

Szkolenie „Jak przeciwdziałać przemocy w szkole” – skierowane jest do nauczycieli.

Cel: dostarczenie kompendium wiedzy oraz zdobycie doświadczeń i umiejętności pozwalających na rozpoznanie i przeciwdziałanie agresji – przemoc w szkole.
Każdy uczestnik dostaje materiały dydaktyczne oraz literaturę pomocną w przeciwdziałaniu agresji w szkole.
Czas trwania: 6 godzin.

Warsztat Psychologicznego Treningu Grupowego

Celem warsztatu jest dostarczenie kompendium wiedzy i umiejętności praktycznych pozwalających na samodzielne i odpowiedzialne organizowanie, przygotowanie i prowadzenie grupy i zajęć. Rozumienie procesu grupowego jak i rozeznanie osobistych możliwości i ograniczeń dotyczących kontaktów indywidualnych oraz pracy grupowej.
Czas trwania: 2 – 2-dniowe spotkania.

Seminarium indywidualnej pracy z klientem

Celem spotkania jest zwiększenie kompetencji i umiejętności osobistych jak też zawodowych stanowiących podstawę pomocnego kontaktu indywidualnego, takich jak empatia, budowanie kontaktu nie zaborcza życzliwość i akceptacja, słuchanie ze zrozumieniem itp. Dostarczenie również kompendium wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych. Zajęcia prowadzone w małych grupach mające charakter seminaryjno-warsztatowy.
Czas trwania: 1 – 2-dniowe spotkanie.

Warsztat – Oddziaływanie Mediów i Grup Destruktywnych – Rozpoznanie Psychologicznych Mechanizmów Manipulacji

Celem warsztatu jest umiejętność wychwytywania mechanizmów wpływów, nabycie wiedzy i umiejętności związanej z odpornością na manipulacje.
Czas trwania: warsztat trwa 1 dzien.

Seminarium dla wzbogacenia związku

Celem spotkań jest: polepszenie komunikacji, wprowadzenie oczekiwanych przez obie strony zmian w relacji, odnowienie więzi partnerskich.
Są to spotkania dla par pragnących pozytywnej zmiany w swoich relacjach z wykorzystaniem tkwiących w związku zasobów (mocnych stron).
Czas trwania: spotkania odbywają się przez 2 weekendy (sobota, niedziela) w grupie (4-5 par).

Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie

Program obejmuje:
– analizę osobistych doświadczeń z przemocą
– diagnozę sytuacji i potrzeb ofiary przemocy
– zasady udzielania pomocy ofiarom
– przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – prawne, organizacyjne, współpraca służb i instytucji.
Czas trwania: 2 – 2-dniowe spotkania.

TRENING INTERPERSONALNY – ANALIZA WŁASNA W GRUPIE

Warsztat trwa 4 dni. Każdego dnia przewidziana jest praca w dwóch blokach – po 4 godz.

Warsztat komunikacji – praca nad poprawa kontaktów interpersonalnych w życiu osobistym i miejscu pracy.

Warsztat asertywności – praca nad umiejętnością mówienia NIE oraz ćwiczenie zachowań nieagresywnych i nieuległych, pomocnych w życiu osobistym i zawodowym.

Warsztat antystresowy – praca nad umiejętnością radzenia sobie ze stresem oraz nauka technik relaksacyjnych.

Warsztat socjoterapeutyczny – uczestnicy poznają zjawiska i procesy grupowe, sposób planowania zajęć i formy pomocy. A w części treningowej maja możliwość zorganizowania przez siebie zajęć dla grupy. Ich przebieg, wyniki oraz trudności w realizacji omawiają i analizują w grupie treningowej. Dodatkowo jest to doskonała okazja do bycia w roli „prowadzącego” i „uczestnika”.
Czas trwania: 2 – 2 dniowe spotkania.

Trening twórczości – trening pozwala na wykorzystanie własnego potencjału i uruchomienie własnej aktywności, stwarza motywacje do twórczych poszukiwań w pracy nad sobą i w pracy zawodowej.

Trening wrażliwości – pozwala stawiać się w sytuacji różnych osób, odczuwanie uczuć innych. Uczy umiejętności przewidywania i rozumienia innych jest pomocny w życiu osobistym i zawodowym.

Trening relaksacyjny – trening ten uczy uspokojenia i wyciszenia, zapoznaje z technikami wizualizacji. Pozwala poznać techniki redukowania napięcia emocjonalnego.

 • Treningi interpersonalne
 • Treningi integracyjne
 • Niepowodzenia w szkole – przyczyny, jak zapobiegać
 • Profilaktyka uzależnień wśród młodzieży – alkohol, narkotyki, sekty, Internet, gry komputerowe,
 • Stres w zawodzie nauczyciela

Dla Grona Pedagogicznego

Proponujemy grupy wsparcia, grupy konsultacyjne dla grona pedagogicznego pomagające w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz warsztaty, wykłady, seminaria, prelekcje według zapotrzebowania .

Dla Rodziców

Proponujemy warsztaty, wykłady, prelekcje według zapotrzebowania rodziców i szkół. Szczegółowe informacje można uzyskać e-mail: szkolenie@zespolpip.pl

Szkolenia dla firm:

Zarządzanie zespołem:

 • Budowanie zespołu
 • Zarządzanie poprzez komunikacje
 • Zarządzanie w sytuacji zmiany
 • Zarządzanie konfliktem
 • Zarządzanie czasem
 • Ocena i analiza pracy
 • Zarządzanie motywacja
 • Sztuka prezentacji
 • Trening twórczości
 • Warsztat Psychologicznego Treningu Grupowego
 • TRENING INTERPERSONALNY ANALIZA WŁASNA W GRUPIE

Sprzedaż/negocjacje:

 • Prezentacje w sprzedaży
 • Podstawowe techniki sprzedaży
 • Trening antystresowy dla sprzedawców
 • Seminarium indywidualnej pracy z klientem
 • TRENING INTERPERSONALNY ANALIZA WŁASNA W GRUPIE

Budowanie wizerunku firmy:

 • Budowanie komunikacji wewnętrznej w organizacji – PR wewnętrzny
 • Strategie rozwoju potencjału pracowników
 • Profesjonalna prezentacja
 • Kreowanie wizerunku osób: (komunikacja niewerbalna , ubiór, przemawianie publiczne, tworzenie wizerunku własnego)
 • Techniki przemawiania i dyskutowania
 • szkolenia trenerskie:
 • Prowadzenie zebrań z pracownikami
 • Coaching
 • Modelowanie zachowań i postaw pracowników

TRENING INTERPERSONALNY ANALIZA WŁASNA W GRUPIE

 • Autoprezentacja
 • Treningi integracyjne
 • Treningi interpersonalne
 • Praca z grupą
 • Analiza pracy indywidualnej
 • Analiza pracy z grupą
 • Techniki szybkiego uczenia się i zapamiętywania
 • Techniki szybkiego czytania
 • Praca z trudnym klientem
 • Praca z agresją
 • Tematyka, ramy czasowe jak również miejsce dostosowujemy do potrzeb klienta

Szczegółowe informacje można uzyskać e-mail: czestochowskiecentrum@gmail.com